Usługi księgowe i rachunkowe czyli rachunkowość dla firm prowadzimy w oparciu o model indywidualnej wyceny dla każdego Klienta. Jeśli chcesz zobaczyć, ile orientacyjnie kosztuje obsługa rachunkowa firm, zobacz cennik.

Koszt usług uzależniony jest m.in. od:

 • formy ksiąg podatkowych - Księgi Handlowe, KPiR, ryczałt
 • formy prawnej - osoba fizyczna, spółka cywilna, Spółka z o.o.
 • branży - działalność usługowa, handlowa, produkcyjna
 • ilości dokumentów i zapisów księgowych
 • ilości zatrudnionych pracowników
 • stopnia złożoności rozliczeń podatkowych
 • innych - firma jest płatnikiem VAT, transakcje WNT, export-import, itp.

KSIĘGI HANDLOWE

Księgi handlowe zgodnie z ustawą przeznaczone są dla spółek kapitałowych oraz pozostałych podmiotów w tym osób fizycznych, spółek osobowych których przychody w ciągu roku podatkowego przekroczyły  1.200.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki.

Dla spółek kapitałowych obowiązek opłacania podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z ustawą, natomiast osoby fizyczne mają  możliwość opłacania podatku dochodowego na zasadach ogólnych lub wg stawki podatku liniowego zgodnie z ustawą
Generalnie obowiązek opłacania podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z ustawą.

W ramach stałej umowy o wspólpracy nasze biuro rachunkowe w Ożarowie Mazowieckim obsługuje firmy w nastepującym zakresie:

 • Prowadzenie ksiąg handlowych  zgodnie z ustawą na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta, oraz dowodów wewnętrznych sporządzanych przez pracowników naszego biura rachunkowego na podstawie dodatkowych ewidencji,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych (do 10 środków trwałych),
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych,
 • Rozliczanie operacji na bankowych rachunkach złotówkowych,
 • Dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku oraz sporządzanie i składanie deklaracji  (również elektronicznie),
 • Zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych czynności związanych z zamknięciem księgi w tym dokonanie inwentaryzacji należności oraz sporządzenie sprawozdania finansowego, za dodatkowym wynagrodzeniem określonym w umowie,
 • Sporządzenie zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dodatkowe usługi księgowe i inne usługi nie wchodzące w zakres podstawowej umowy:

 • Opracowanie zakładowego planu kont,
 • Opracowanie zasad (polityki) rachunkowości,
 • Opracowanie instrukcji obiegu dokumentów,
 • Obsługa kadrowo-płacowa wraz ZUS pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę lub cywilno-prawnych,
 • Sporządzenie zeznania rocznego za osobę prowadzącą działalność gospodarczą,
 • Rozliczanie operacji na bankowych rachunkach walutowych,
 • Rozliczenia transakcji  międzynarodowych w tym Wewnętrzno Wspólnotowych Nabyć i Dostaw, (deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE),
 • Dokumenty finansowe do banków lub innych instytucji,
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • Zaświadczenia z US lub ZUS o niezaleganiu w opłatach,
 • Wszelkie inne czynności,

Miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie naszego biura rachunkowego za rozliczanie działalności na podstawie Ksiąg handlowych, rozpoczyna się już od 650,00 zł netto, (patrz cennik), ale stawka za każdym razem negocjowana jest po dokładnym zapoznaniu się z zakresem prowadzonej przez klienta działalnością i poznaniu jego oczekiwań.

PODATKOWA KSIEGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - KPiR

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów zgodnie z ustawąprzeznaczona jest dla osób fizycznych, spółek cywilnych i jawnych (osób fizycznych), których przychody w ciągu roku podatkowego nie przekroczyły  1.200.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki.

Możliwość opłacania podatku dochodowego na zasadach ogólnych lub wg stawki podatku liniowego zgodnie z ustawą. Możliwość wyboru zwolnienia z podatku od towarów i usług (VAT).

Zakres obsługi naszego biura rachunkowego w ramach stałej umowy o współpracy:

 • Prowadzenie KPiR zgodnie z rozporządzeniemna podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta, oraz dowodów wewnętrznych sporządzanych przez pracowników naszego biura rachunkowego na podstawie dodatkowych ewidencji,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych (do 10 środków trwałych)
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • Rozliczanie operacji na bankowych rachunkach złotówkowych,
 • Dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku oraz sporządzanie i składanie deklaracji  (również elektronicznie),
 • Prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS osób prowadzących działalność,
 • Zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego na podstawie dostarczonego przez klienta spisu z natury.

Dodatkowe usługi księgowe i inne usługi nie wchodzące w zakres podstawowej umowy:

 • Obsługa kadrowo-płacowa wraz ZUS pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę lub cywilno-prawnych,
 • Sporządzenie zeznania rocznego za osobę prowadzącą działalność gospodarczą,
 • Rozliczanie operacji na bankowych rachunkach walutowych,
 • Rozliczenia transakcji  międzynarodowych w tym Wewnętrzno Wspólnotowych Nabyć i Dostaw, (deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE),
 • Dokumenty finansowe do banków lub innych instytucji,
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • Zaświadczenia z US lub ZUS o niezaleganiu w opłatach,
 • Wszelkie inne czynności ,

Miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie naszego biura rachunkowego za rozliczanie działalności na podstawie KPiR, rozpoczyna się już od 200,00 zł netto, (patrz cennik), ale stawka za każdym razem negocjowana jest po dokładnym zapoznaniu się z zakresem prowadzonej przez klienta działalnością i poznaniu jego oczekiwań.

RYCZAÓT OD PRYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przeznaczony jest dla osób fizycznych, spółek osobowych (osób fizycznych), których przychody w ciągu roku podatkowego nie przekroczyły  150.000,00 EURO "w przeliczeniu na złotówki oraz pod warunkiem że dany rodzaj działalności nie jest wyłączony
z możliwości korzystania z tego rodzaju rozliczenia na mocy ustawy.


Obowiązek opłacania podatku dochodowego na zasadach stawek ryczałtowych od przychodów ewidencjonowanych uzależnionych jest od rodzaju prowadzonej działalności zgodnie z ustawą
Możliwość wyboru zwolnienia z podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z ustawą.

Zakres obsługi naszego biura rachunkowego w ramach stałej umowy o współpracy:

 • Prowadzenie Ewidencji Przychodówna podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta zgodnie z ustawą,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych (do 10 środków trwałych)
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • Dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku oraz sporządzanie i składanie deklaracji  (również elektronicznie),
 • Prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS osób prowadzących działalność,
 • Zamknięcie ewidencji przychodów na koniec roku podatkowego z uwzględnieniem dostarczonego przez klienta spisu z natury.

Dodatkowe usługi księgowe i inne usługi nie wchodzące w zakres podstawowej umowy:

 • Obsługa kadrowo-płacowa wraz ZUS pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę lub cywilno-prawnych,
 • Sporządzenie zeznania rocznego za osobę prowadzącą działalność gospodarczą,
 • Rozliczenia transakcji  międzynarodowych w tym Wewnętrzno Wspólnotowych Nabyć i Dostaw, (deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE),
 • Dokumenty finansowe do banków lub innych instytucji,
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • Zaświadczenia z US lub ZUS o niezaleganiu w opłatach,
 • Wszelkie inne czynności ,

Miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie naszego biura rachunkowego za rozliczanie działalności na podstawie Ewidencji Przychodów, rozpoczyna się już od 200,00 zł netto, ale stawka za każdym razem negocjowana jest po dokładnym zapoznaniu się z zakresem prowadzonej przez klienta działalnością i poznaniu jego oczekiwań.

KADRY I PÓACE

Zakres obsługi kadrowo-płacowej jest zależny od określonych potrzeb przedsiębiorcy w tym zakresie, dotyczy pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę jak również na podstawie umów cywilno-prawnych, wszelkie czynności dokonywane są zgodnie z Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi dotyczącymi obowiązków pracodawców w tym ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Podstawy zakres obsługi określony w umowie:

Obsługa kadrowa

 • Zgłoszenie pracodawcy do Sanepid-u oraz do Państwowej Inspekcji Pracy,
 • Opracowanie karty informacyjnej określającej podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie zatrudniania pracowników,
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników na podstawie dostarczanych przez klienta dokumentów,
 • Przygotowywanie standardowych umów o prace z pracownikami,

Obsługa płacowa

 • Przygotowywania list płac pracowników na podstawie informacji przekazywanych pisemnie przez klienta,
 • Sporządzania i składania w imieniu klienta miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom,
 • Sporządzania i składania w imieniu klienta dokumentów zgłoszeniowych ZUS pracowników,

Obsługa ZUS

 • Sporządzania i składania w imieniu klienta miesięcznych deklaracji ZUS za osoby prowadzące działalność gospodarcza,
 • Sporządzania i składania w imieniu klienta  dokumentów zgłoszeniowych,

Dodatkowe usługi nie wchodzące w zakres podstawowej umowy:

 • Sporządzenie i składanie w imieniu klienta rocznej informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
 • wszelkie inne czynności związane wykonywane na życzenie klienta,

Miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie naszego biura rachunkowego za rozliczanie jednego pracownika klienta rozpoczyna się już od 25,00 zł netto,  ale stawka za każdym razem negocjowana jest po dokładnym zapoznaniu się z zakresem prowadzonej przez klienta działalnością i poznaniu jego oczekiwań.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !